Din integritet

Din integritet är viktig för oss! För att du ska kunna känna dig trygg att arbeta med oss och för att vi ska följa dataskyddsförordningen, GDPR.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) har till uppgift att skydda den enskildes grundläggande integritet genom rätten till skydd av den enskildes personuppgifter.

För att kunna värna din integritet har vi utformat ett arbetssätt som i stora drag finns beskrivet nedan samt i vår integritetspolicy. Detta gäller för de tjänster som tillhandahålls genom denna webbsida samt för andra webbsidor, tjänster och applikationer som vi tillhandahåller.

Vi samlar in och använder information om våra kunder och användare av fyra huvudsakliga skäl:

  • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster som vi erbjuder,
  • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare,
  • för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer till våra användare, samt
  • för att marknadsföra tjänster och visa reklam, i våra egna tjänster och webbsiter som stöds av reklam.

Vår affärsidé är att behandla den data som vi samlar in för att ge våra kunder en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse.

Vi för ett register över de personuppgifter som vi samlar in som bland annat inkluderar ändamålet till varför uppgifterna samlas in och vilken rättslig grund som berättigar oss att smala in uppgifterna. Dessutom har vi stärkt skyddet för din integritet genom att vi har byggt in tekniska och organisatoriska skydd runt de register och databaser där personuppgifter samlas.

Vi har även rutiner för hur de registrerade, dvs. de som finns i våra databaser, ska kunna få ta del av den information som vi har om en registrerad, hur den uppdateras och hur man gör för att informationen ska kunna tas bort.

Vi har också en ansvarsskyldighet att följa dataskyddsförordningen. Detta innebär att det inte räcker att följa lagen utan vi måste också kunna visa hur vi gör det. Detta sker genom att vi har antagit ett ledningssystem för GDPR som beskriver de rutiner som vi antagit och arbeta efter när vi behandlar personuppgifter.

Utgivningsbevis

Som innehavare av databaser får vi ett grundlagsskydd för de personuppgifter som företaget samlar in och behandlar. Detta grundlagsskydd erhålls genom att ansöka om ett så kallat utgivningsbevis. Utgivningsbeviset ger ett grundlagsskydd för de personuppgifter som samlats in och utfärdas av Myndigheten för press, radio och tv. Utgivningsbeviset gällerför en period av tio år i taget. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en ansvarig utgivare utses. Däremot ställs det inga specifika krav på verksamhetens innehåll eller syfte.

Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. Dataskyddsförordningen, GDPR, påverkar därför inte verksamheter med utgivningsbevis. Förordningen tillåter, precis som det tidigare dataskyddsdirektivet, ett undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling så att rätten till yttrandefrihet kan upprätthållas. Förhållandet till den svenska yttrandefrihetsgrundlagen är alltså oförändrat, (1991:1469) (YGL).

Den information som vi tillhandahåller från våra webbplatser består av olika databaser. Utgivningsbeviset ger oss genom yttrandefrihetsförordningen en grundlagsskyddat rättighet att behandla de personuppgifter som finns i våra databaser. Yttrandefrihetsförordningen har företräde framför GDPR, dvs att GDPR inte gäller i de fall där tillämpningen av GDPR strider mot yttrandefrihetsförordningen.

För att erhålla ett grundlagsskydd genom utgivningsbevis krävs det att:

  • Det finns en ansvarig utgivare som ansvarar för det innehåll som vi publicerar.
  • Det som publiceras sker utan att någon myndighet eller liknande har rätt att förhandsgranska den information som publiceras.
  • Att uppgiftslämnare har rätt att vara anonyma.
  • Att det är förbjudet att efterforska vem som lämnat uppgifter till oss.

Ansvarig utgivare för www.faktabrf.se är Carl-Johan Mossberg, utsedd av BisCom Sweden Aktiebolag med organisationsnummer (556755-8662).

Utskick med e-post

Från tid till annan gör vi e-postutskick till de kunder vi har i vår databas. Den lagliga grunden för dessa e-postutskick är intresseavvägning. Syftet (ändamålet) med dessa e-postutskick är att informera om vårt erbjudande, marknadsföring eller försäljning.

Notera dock att vi har en tydlig rutin för den registrerade (dvs den vars uppgifter som finns i vår databas) när som helst och på ett enkelt sätt kan begära att avregistrera sig och bli borttagen från vår.

Se vidare på länken https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/hantera-personuppgifter-i-e-post/ för information om uppgifter av ”okänslig karaktär”.

Ta bort eller uppdatera personuppgifter

En viktig princip i dataskyddsförordningen är att de registrerade ska kunna bort uppgifter ur våra databaser eller få information om vilka uppgifter som finns registrerade i våra databaser.

Kontakta vår personuppgiftsansvarige för alla frågor som gäller vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig:
Carl-Johan Mossberg
camo@biscom.se

Integritetspolicy

Genom länken https://www.faktabrf.se/Integritetspolicy kommer du till vår integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar våra kunders och besökares personuppgifter.

Laddar...
x